Privacy

Privacyprotocol in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 25-5-2018.

EHBO vereniging Landgraaf, secretariaat gevestigd aan de van Doesburglaan 14, 6374PK te Landgraaf, KvK-nummer 40189420, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens bestuur (ten tijde van opstellen van dit document) :

Secretaris: Mevr. M. Eggen, van Doesburglaan 14, 6374 PK Landgraaf, tel: 06-14 27 83 44 e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: Mevr. M. Heidenrath, Bosberg 11, 6464 HE Kerkrade, tel: 06-31 78 79 04 e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voorzitter: Mevr. J. van Til, Noordstraat 1, 6372HJ Landgraaf, tel: 06-83 79 19 11 e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: https://www.ehbolandgraaf.nl

Er is geen Functionaris Gegevensbescherming ingesteld omdat EHBO-vereniging Landgraaf geen Overheidsinstantie is. Daarnaast worden er geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt en worden mensen niet gevolgd.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

EHBO-Landgraaf verwerkt gewone persoonsgegevens na uw vrijelijk gegeven toestemming. EHBO-vereniging Landgraaf verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wie kan er, binnen de vereniging, bij deze gegevens:

Secretaris, penningmeester, evenementen-coördinator, voorzitter.  

Persoonsgegevens die EHBO-vereniging Landgraaf verwerkt:

 • voorletters, voornaam en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens (straat, huisnummer, woonplaats, land)
 • eventueel afwijkend factuuradres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • examendatum
 • diploma-/certificaatnummer
 • verlengingsdatum diploma/certificaat
 • inhoud van diploma/certificaat
 • startdatum lidmaatschap
 • lesavond
 • wel/geen deelname aan evenementenzorg

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken. Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons bestuur, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens:

 • verzenden van nieuwsberichten/nieuwsbrieven, lesroosters, uitnodigingen voor vergaderingen/lezingen/activiteiten/evenementen, contributie-gerelateerde zaken, doorgeven van (wijzigingen van) contactgegevens van het bestuur. Dit gebeurt per e-mail, post of telefoon.
 • u te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • aanvragen van verlengingen van EHBO diploma’s en certificaten alsmede aanmaken van eigen presentiekaartjes van de vereniging.
 • wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Bovenstaande doelen kunnen niet (volledig) worden uitgevoerd indien u geen toestemming geeft voor verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

EHBO-vereniging Landgraaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In ieder geval zullen de persoonsgegevens uiterlijk 2 jaar na einde lidmaatschap worden vernietigd.

Het delen van persoonsgegevens met derden:

EHBO-vereniging Landgraaf verstrekt uitsluitend aan derden -en alleen als dit nodig is- voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. EHBO-vereniging Landgraaf verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens eventueel zouden verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EHBO-vereniging Landgraaf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met wie delen wij (welke) gegevens en met welk doel:

 • het Oranje Kruis: diplomanummer, voorletters, achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig omdat examens, diploma’s/verlengingen/certificaten, insignes moeten worden aangevraagd.
 • EHBO Limburg: voorletters, achternaam, geboortedatum, diplomanummer. Deze gegevens zijn nodig omdat EHBO-vereniging Landgraaf lid is van EHBO Limburg en wij hier voor ieder lid contributie moeten betalen. Daarbij is ieder lid verzekerd via EHBO Limburg.
 • Eigen website: gegevens vereniging/contactgegevens bestuur, lesroosters, geen persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig omdat we hiermee alle leden maar ook belangstellenden kunnen informeren over onze diensten.
 • evenementenaanvraag: voorletters/voornaam, achternaam, e-mailadres in BCC verstuurd, eventueel telefoonnummer als het evenement zich daarvoor leent. Deze gegevens zijn nodig omdat we de planning voor een evenement anders niet kunnen communiceren met ehbo-ers en de organisatie.
 • Gemeente: contactgegevens vereniging/bestuur. Deze gegevens zijn nodig omdat hier jaarlijks een subsidie wordt aangevraagd door de EHBO-vereniging Landgraaf.
 • kaderinstructeur: voorletters, achternaam, geslacht, geboortedatum, gegevens vereniging en contactgegevens bestuur. Deze gegevens zijn nodig omdat onze instructeurs uiteraard moeten weten wie de lessen volgen.
 • Lotuskring Zuid Limburg: algemene aanvraag; slechts aantal leden en lesstof worden gedeeld, geen persoonsgegevens.
 • Facebook: algemene berichten inzake EHBO, geen persoonsgegevens.
 • NB: gegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.  

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd:

 • bestuur: ledenprogramma op pc met beveiliging en virusprogramma. Een backup op afkoppelbare harde schijf.
 • Oranje Kruis extern/online programma met inloggegevens om digitale gegevens te beschermen.
 • e-mail/Facebook/website vereniging, alleen algemene gegevens, met wachtwoord.
 • kaderinstructeur: eigen verantwoordelijkheid.

EHBO-vereniging Landgraaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Het recht op inzien, aanpassen/beperken of verwijderen/vergetelheid van gegevens; dataportabiliteit:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. In het verlengde daarvan ligt het recht om ”vergeten te worden”.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar een van de bestuursleden. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, op uw verzoek. EHBO vereniging Landgraaf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies die wij gebruiken:

EHBO-vereniging Landgraaf kan cookies bij bezoekers plaatsen. EHBO-vereniging Landgraaf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  
Cookies uitschakelen: U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering:

EHBO vereniging Landgraaf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van EHBO-vereniging Landgraaf) tussen zit. Noch doen wij aan profilering.

Aanpassing privacy verklaring:

Door voortschrijdend inzicht, wetswijzigingen, bestuurswisselingen of andere omstandigheden kan het noodzakelijk zijn deze privacyverklaring tussentijds aan te passen.